Kolibrie

Kolibrie is een semi-interne zorggroep voor  een 5tal kinderen met gedrags- en emotionele stoornis al dan niet samengaand met een licht mentale handicap. Kolibrie heeft een sterk gestructureerde werking wat inhoudt dat er duidelijke afspraken en regels zijn. Met het oog op een positieve evolutie is er veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind.
De zorggroep tracht op deze wijze een sfeer te creëren waarin een gevoel van veiligheid en wederzijds respect heerst. Bovendien biedt de werking een individueel handelingsaanbod aan binnen een vertrouwd klimaat. De opvoeders werken vanuit een open houding tav de kinderen en ze bieden hen ruimte tot directe betrokkenheid en inspraak.
De specifieke doelstelling van de groep is hen aanleren dat grensoverschrijdend gedrag, agressie en/of lage frustratietolerantie kan omgebogen worden naar een meer sociaal aanvaardbaar gedrag. Zelfverantwoordelijkheid staat hierbij centraal. Zo krijgen ze meer kansen om te slagen in onze samenleving.
Om dit te realiseren steunt Kolibrie op een intensieve, dialooggerichte samenwerking met het gezin.