Orthopedagogische visie

Ons multifunctioneel centrum wil de groei van het kind steunen en stimuleren.
We werken hieraan vanuit twee invalshoeken:

  • Samen met het kind en de thuiscontext het opvoedingsproces optimaliseren.
  • Opvoeden is een complex proces

Opvoeden is een ingewikkeld samenspel tussen kinderen, ouders en de ruimere context.
Bij de kinderen die behoren tot de onze doelgroep wordt dit opvoeden ernstig bemoeilijkt. Specifiek opvoeden of maw orthopedagogisch werken wordt een noodzaak.
In ons centrum is dit orthopedagogische denken met een aantal andere theoretische kaders samengesmolten tot een functioneel denk- en handelingsstramien (lees meer in het kwaliteitshandboek).

  • Ondersteunen van het kind en de thuiscontext

We focussen op de sterktes en de groeikansen van elk kind en zijn context. Kind en ouders worden gezien als partners in dit proces. Zij worden bijvoorbeeld actief mee betrokken in de opbouw en uitwerking van het individueel handelingsplan. Ons uitgangspunt is dat de (eind)verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het welzijn van het kind bij de ouders ligt waar wij een ondersteunende rol in spelen.

  • Samen in dialoog

We vermijden te eenzijdig vanuit ons aanbod te vertrekken, maar betrekken ouders via een intense dialoog in het hele begeleidingsproces. We vertrekken vanuit de zorgvraag en de noden van het kind en vanuit de krachten van het gezin. Deze krachten worden ondersteund en versterkt via gerichte gezinsbegeleiding.

De Hagewinde ondersteunt de jongeren die hen toevertrouwd wordt én hun omgeving.

  • De inclusiegedachte

We hebben ook de wezenlijke opdracht om de samenleving op de op de hoogte houden van het bestaan van deze kinderen en hun context. We blijven de samenleving stimuleren opdat ze haar verantwoordelijkheid ook voor deze kinderen opneemt.

Extra ontwikkelingen naar aanleiding van de erkenning als MFC

De Hagewinde is vooruitstrevend, zeker als het om kwaliteitsvolle zorg gaat.

De Hagewinde mag zich vanaf 2012 een MultiFunctioneel Centrum (MFC) noemen. Meer info hierover vind je onder ‘Projecten’.
Met deze erkenning als pilootproject krijgen we binnen de organisatie een extra focus op bepaalde aspecten in onze visie en willen we deze verder uitdiepen. Deze ontwikkeling is momenteel in volle gang en kan op dit moment samengevat worden als:

  • De Hagewinde wil er als MFC in de toekomst nog meer voor zorgen dat:

1. elk kind op elk moment de meest passende zorgvorm krijgt.
2. de continuïteit in de zorg daarbij gewaarborgd blijft.
3. er voor elk kind contextversterkend gewerkt wordt.
4. met de ons toegewezen middelen kunnen meer kinderen en hun context ondersteund worden.

  • We onderzoeken hiertoe of en hoe …

…de zorgvraag beter kan verkend worden
…we zorg in de meest passende en “lichtst” mogelijke zorgvorm kunnen starten
…we trajectbegeleiding kunnen organiseren
…we meer contextversterkend kunnen werken
…we op elk moment de meest passende zorg kunnen aanbieden
…we thuisbegeleiding nog beter kunnen uitbouwen