Libel

Libel is een semi-interne zorggroep voor  een 5tal kinderen met gedrags- en emotionele stoornis al dan niet samengaand met een licht  mentale handicap. Libel heeft een sterk gestructureerde werking wat  inhoudt dat er duidelijke afspraken en regels zijn. Met het oog op een  positieve evolutie is er veel aandacht voor de individuele ontwikkeling van elk kind.

De zorggroep tracht op deze wijze een sfeer te creëren waarin een gevoel van
veiligheid en wederzijds respect heerst. Bovendien biedt de werking een
individueel handelingsaanbod aan binnen een vertrouwd klimaat. De opvoeders
werken vanuit een open houding tav de kinderen en ze bieden hen ruimte tot directe betrokkenheid en inspraak.

De specifieke doelstelling van de groep is hen aanleren dat grensoverschrijdend
gedrag, agressie en/of lage frustratietolerantie kan omgebogen worden naar een
meer sociaal aanvaardbaar gedrag. Zelfverantwoordelijkheid staat hierbij
centraal. Zo krijgen ze meer kansen om te slagen in onze samenleving.

Om dit te realiseren steunt Libel op een intensieve, dialooggerichte
samenwerking met het gezin.